V roku 2014 som vyštudovala jednoodborové štúdium psychológie na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave so štátnicou z klinickej a školskej psychológie.

Od roku 2015 som pôsobila v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave na oddelení prevencie a poradenstva v sociálnom a osobnostnom vývine detí. Približne 8 rokov som sa venovala práci s deťmi od 3 do 18 rokov a ich rodinám. Pracovala som formou individuálneho výchovného poradenstva pre deti, rodičov, učiteľov a odborných zamestnancov škôl.

Počas svojej psychologickej praxe som získala skúsenosti s prácou s deťmi a rodinami rôznorodých problémov. Realizovala som vyšetrenia na zistenie porúch učenia a správania u detí. V minulosti som realizovala orientačné vyšetrenia školskej zrelosti na pôde materských škôl a skupinové vyšetrenia školskej zrelosti.

Počas svojej praxe som realizovala tiež skupinovou formou mnohé preventívne a intervenčné programy na materských, základných a stredných školách, vďaka čomu som mala možnosť spoznať deti a ich ťažkosti v ich prirodzenom sociálnom prostredí.

Spolupracovala som s neziskovou organizáciou Centrum Slniečko, pre ktorú som v rámci projektu „Kozmo a jeho dobrodružstvá“ vzdelávala pedagógov, riaditeľov a odborných zamestnancov materských škôl z rôznych kútov Slovenska v nenásilnom a rešpektujúcom prístupe. V rámci tejto organizácie som sa tiež spolupodieľala na tvorbe metodiky pre rodičov.

Od roku 2020 spolupracujem s Centrom Play Wisely, pre ktoré realizujem terapie (liečebno-pedagogické stimulácie) u detí s nerovnomerným vývinom. Mám skúsenosti s prácou s deťmi s diagnózami ako: ADHD, PAS, NVR, OVR, DMO od 2,5 do 8 rokov.

Od ukončenia vysokej školy sa snažím neustále vzdelávať, zvyšovať svoju kvalifikáciu a obohacovať svoje vedomosti a skúsenosti formou krátkodobých, ale aj dlhodobých vzdelávaní. Vo svojej práci využívam aj pravideľnú supervíziu pre skvalitnenie poskytovaných služieb.

Aktuálne sa prioritne venujem poradenstvu pre deti a rodičov s prvkami terapie hrou, ktorá je tou najprirodzenejšou cestou k poznaniu duše a prežívania detí. Túto metódu využívam pri práci s deťmi od 3 do 11 rokov a považujem ju taktiež za najefektívnejší nástroj pre výchovné sprevádzanie rodičov týchto detí akýchkoľvek ťažkostí.

Rodičom poskytujem hlavne kurzy filiálnej terapie alebo terapie na zlepšenie vzťahu medzi rodičom a dieťaťom, vďaka ktorým sa snažím prenášať svoje terapeutické zručnosti na rodičov, ktorí sa majú možnosť stať ešte efektívnejším terapeutom pre svoje deti v ich prirodzenom, domácom prostredí.

 • Korekčný program MIRABILIS pre deti so ŠVVP na I. stupni ZŠ
 • Komplexný stimulačný program MIRABILIS pre deti od 3 do 6 rokov
 • Aby sme si rozumeli – využitie preventívneho programu v selektívnej prevencii v MŠ
 • Kozmo a jeho dobrodružstvá – preventívny program prevencie násilia a sociálnopatologických javov v MŠ
 • Špeciálno-pedagogická diagnostika detí so ŠVVP
 • Využitie metódy PRVA vo výchovnom a vzdelávacom procese pri poskytovaní opory dieťaťu v kríze
 • Vzťahová väzba – teória a prax
 • Vzdelávanie v oblasti identifikácie a intervencie u detí so syndrómom CAN
 • Využitie snov v poradenstve a terapii
 • Terapeutická práca so snami prostredníctvom kresby a psychodrámy
 • Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnanc - 1. úroveň
 • Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov – 2. úroveň
 • Stres, jeho prejavy a následky
 • Šikanovanie a kyberšikanovanie
 • Práca s emóciami v poradenskom procese
 • Párové poradenstvo a terapia
 • Štruktúra a procesy v poradenstve a terapii
 • IAP - Psychologické posudzovanie vierohodnosti a súčasné metódy kriminálnej a investigatívnej psychológie
 • Dieťa s ADHD – ako to lepšie zvládať
 • Pervazívne poruchy detí predškolského veku, príčiny, príznaky a možné riešenia
 • Analýza životného štýlu prostredníctvom raných spomienok
 • Využitie rozprávok v poradenstve a terapii
 • Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentmi
 • Prípady sexuálneho zneužívania v kontexte nejasných dôkazov
 • Extrémizmus a radikalizmus
 • Odlišnosti a konflikty
 • Terapia hrou
 • Filiálna terapia
 • Elektívny mutizmus
 • Disociatívne stavy u detí a adolescentov
 • Ako rozvíjať zrakové vnímanie u dieťaťa s ťažkosťami v učení
 • Pripravenosť dieťaťa s PAS na školu
 • Prevencia a eliminácia prejavov násilia a šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach
 • Multidisciplinárne vzdelávanie: rovesnícke vzťahy, šikana
 • Práca s problémovou rodinou