ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákona“) týmto udeľujem subjektu Detská terapia, so sídlom Slnečná ulica 370/14, 95842 Brodzany IČO: 54641888 ďalej len „prevádzkovateľ“), súhlas, aby spracovával tieto osobné údaje: meno a priezvisko rodiča, meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, bydlisko rodiča, e-mail rodiča, telefónne číslo rodiča; podobizeň dieťaťa (fotografia, videozáznam – t.j. obrazový alebo obrazovo-zvukový záznam dieťaťa), a to na nasledovné účely:

Tento súhlas je udelený na dobu jedného roka po skončení účasti dieťaťa v zakúpenom záujmovom krúžku Detská terapia, a to za účelom vysporiadania práv a povinností vzniknutých z tohto právneho vzťahu, s tým, že rodič dieťaťa môže kedykoľvek písomne na adrese prevádzkovateľa požiadať o ukončenie spracovania uvedených údajov, okrem údajov, ktoré prevádzkovateľ musí spracovávať zo zákonných dôvodov po nevyhnutne potrebný čas, prípadne za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa alebo príjemcu osobných údajov.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli spracúvané prevádzkovateľom pred odvolaním súhlasu, na základe predtým udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sú po Vašom odvolaní súhlasu spracúvané na základe iných podmienok/právnych základov spracúvania Vašich osobných údajov ako bol Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Spracovanie osobných údajov je vykonávané výlučne prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ prehlasuje, že Vaše osobné údaje (t.j. osobné údaje rodičov a detí) nebudú zneužité ani poskytnuté žiadnym iným spoločnostiam okrem sprostredkovateľov, s ktorými má prevádzkovateľ uzavreté príslušné zmluvy, a ktorí poskytujú dostatočné záruky na zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ prehlasuje, že Vaše osobné údaje bude uchovávať a spracovávať v súlade s Nariadením a Zákonom. Prevádzkovateľ prehlasuje, že Vaše osobné údaje sú dôverné a spracúvané primárne pre účel naplnenia povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z tejto prihlášky. Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje môžu byť prípadne spracovávané aj ďalšími osobami, a to:

Súčasne beriete na vedomie, že podľa Nariadenia a zákona máte právo:

Mlčanlivosť
Dovoľujeme si vás uistiť, že my i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajov a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá i po skončení záväzkov s vami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vstúpili do platnosti 01.januára 2024.